Home Directia Economica
25 . 09 . 2021
Compartiment Contabilitate  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 21:01

Compartiment Contabilitate:

Ciobanu Valentina – inspector principal
Manea Ionela – casier
Pismiș Corina Geta – inspector superior
Iacob Mariana – inspector principal
Staicu Maria – inspector superior
Voinea Viorel – inspector asistent

Compartiment Buget
Radu Denisa – inspector

Art.1 Are ca principale atribuţii specifice, urmãtoarele:

• întocmeşte şi elaborează la termenul scadent proiectul bugetului local al municipiului Feteşti, colaborând în acest scop cu toate direcţiile şi instituţiile din subordinea Consiliului Local, pentru dimensionarea indicatorilor din bugetul local;
• colaborează cu serviciile din primărie în vederea stabilirii veniturilor proprii pe capitolele bugetului local;
• asigură întocmirea contului anual de execuţie bugetară pe care îl prezintă spre însuşire directorului economic şi primarului;
• urmăreşte permanent conturile de închidere ale execuţiei bugetare, stabilind măsurile necesare şi legale pentru buna gestionare şi executare a sumelor alocate de la bugetul local, pe diverse sectoare de activitate;
• întocmeşte bilanţul contabil, balanţa de verificare şi dările de seamă lunare, trimestriale şi anuale;
• elaborează planurile de cheltuieli înscrise în planurile anuale ale bugetului local;
• urmăreşte încadrarea în plafoanele de cheltuieli şi modul de cheltuire a banilor;
• centralizează zilnic operaţiunile ce se derulează prin casierie, ţine evidenţa plăţilor şi încasărilor, contabilizează şi înregistrează extrasele de cont;
• asigură alimentarea conturilor ordonatorilor terţiari de credite şi urmărirea acestora, pentru a nu se crea imobilizări de fonduri;
• ţine evidenţa pe conturi analitice a investiţiilor şi urmăreşte plăţile şi încasările pentru acestea.
• ţine evidenţa şi urmăreşte plăţile şi încasările în conturile speciale;
• ţine evidenţa şi verifică permanent realizarea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate cu respectarea creditelor alocate pentru bugetele locale;
• analizează şi emite propuneri de rectificare a bugetului local precum şi asupra utilizării fondului de rezervă bugetară pe anul în curs, pe care le prezintă, pe cale ierarhică ordonatorului principal de credite;
• analizează necesitatea, oportunitatea şi eficienţa angajării unor împrumuturi pentru acţiuni şi lucrări publice de interes local, pe care le prezintă spre analiză şi însusire directorului economic;
• asigură pe baza de documentaţii tehnico-economice, fondurile necesare pentru buna funcţionare a unităţilor din domeniul învatamântului, asistenţei sociale, cultură şi sănătate, la nivelul creditelor aprobate prin bugetul local;
• asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile verificate pentru aprobare pe cale ierarhică, la ordonatorul principal de credite;
• asigură întocmirea lunară a contului de execuţie a cheltuielilor bugetare, situaţie pe care o prezintă directorului Direcţiei Economice;
• întocmeşte lucrări de prognoză economico-financiară pe termen scurt şi mediu, la nivelul oraşului, în consens cu strategia de dezvoltare a localităţii, pe care le prezintă pe cale ierarhică ordonatorului principal de credite;
• asigură exercitarea Controlului Financiar Preventiv asupra operaţiunilor financiar-contabile, stabilite de directorul Directiei Economice;
• asigură întocmirea, circulaţia şi arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului, cu respectarea confidenţialitaţii datelor şi documentelor;
• asigură asistenţa la comisiile de specialitate, de pe lânga Consiliul Local, la cererea acestora şi participă la şedinţele comisiilor, numai din dispoziţia directorului economic;
• coordonează întocmirea unor dări de seama statistice, rapoarte şi informări şi le transmite celor în drept, la termenele scadente;
• organizează inventarierea patrimoniului primăriei, valorificarea rezultatelor obţinute şi asigură măsuri pentru recuperarea eventualelor lipsuri în gestiune de la cei vinovaţi;
• organizează şi verifică modul de gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;
• ţine la zi evidenţa mijloacelor fixe şi organizează comisii pentru inventarierea acestora;
• asigură plaţile prin casierie a drepturilor cuvenite salariaţilor, consilierilor locali şi persoanelor asistate social ;
• fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local, necesare funcţionalităţii serviciului şi efectuează centralizarea fundamentărilor primite de la toate compartimentele;
• întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul  de specialitate, conform legislaţiei în vigoare, pe baza notelor de chemare justificative şi a pontajelor primite de la compartimentele primãriei;
• întocmeşte statul de plată pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
• întocmeşte situaţiile statistice lunare privind cheltuielile salariale;
• întocmeşte fişele fiscale privind impozitul pe venit;
• întocmeşte lunar centralizatorul de salarii;
• întocmeşte declaraţiile lunare pentru bugetul de stat consolidat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondului de şomaj, bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, în vederea depunerii acestora la termenele prevazute de lege;
• colaborează cu celelalte persoane din cadrul serviciului pentru verificarea documentelor pentru bancă, state plată, centralizator salarii;
• asigură arhivarea documentelor rezultate din exercitarea atribuţiilor;
• îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local Feteşti sau prin dispoziţii ale primarului.
• în exercitarea atribuţiilor ce ii revin, Biroul Buget-Contabilitate  colaborează cu următoarele instituţii:
• Trezoreria Feteşti;
• Administraţia Finanţelor Publice Feteşti;
• Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa;
• Instituţii de asistenţă socială;
• Insituţii de învăţământ;
• Instituţii de cultură;
• Instituţii sanitare;
Servicii publice aflate în subordinea Consiliului Local.

 
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive