Home Cariere
25 . 10 . 2020
Cariere
Anunt 4308/06.04.2015
Luni, 06 Aprilie 2015 21:34
Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 28.04.2015 – 04.05.2015, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi :
•     Casier in cadrul Directiei Economice - Birou Buget-Contabilitate- Compartiment Contabilitate ;
•     Casier in cadrul aparatului de specialitate al primarului-Compartiment Administrativ ;
•     Infirmiera – Cresa nr.2

    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 06.04.2015 – 20.04.2015 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 28.04.2015, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 04.05.2015,  ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV si consta in sustinerea  proiectului de de management.
           
    II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
I .Generale
a) are cetăţenia română, cetatenie altor state membre ale UE sau a statelor apartinand  Spatiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2.A. Conditii specifice:
•    Casier in cadrul Directiei Economice - Birou Buget-Contabilitate- Compartiment Contabilitate ;
•    Casier in cadrul aparatului de specialitate al primarului-Compartiment Administrativ ;
              -    are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
              -   are vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei prevazute in fisa postului pentru care candideaza: minim 3ani;
2.B.Conditii specifice:
                    Infirmiera – Cresa nr.2
-    studii medii/generale ;
-    are vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei prevazute in fisa postului pentru care candideaza: minim 5 ani;        
  III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:
•    formular de înscriere;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    copie carnet de munca/adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
•    cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
•    curriculum vitae


PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Catrinoiu Gheorghe


Numele si prenumele    Functia    Data    Semnatura
Intocmit – Ciocoiu Luminita     Consilier Resurse Umane    06.03.2015    
 
Anunt Nr. 2.130 din 18.02.2015
Miercuri, 18 Februarie 2015 20:04

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 11.03.2015 – 16.03.2015, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei  vacante de administrator public.


    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 18.02.2015 – 03.03.2015 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 11.03.2015, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 16.03.2015,  ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV si consta in sustinerea  proiectului de de management.

Citeşte mai mult...
 
Anunt - ocupare post vacant - infirmiera
Luni, 19 Ianuarie 2015 20:46
A N U N T


Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 06.02.2015 –10.02.2015, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de executie de infirmiera, in cadrul Cresei nr.2;

    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 19.01.2015 – 30.01.2015 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 06.02.2015, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 10.02.2015,  ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.
Citeşte mai mult...
 
Anunt - ocupare post vacant - inspector specialitate II
Luni, 19 Ianuarie 2015 20:43
Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 03.02.2015 – 06.02.2015, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de executie de inspector specialitate II, in cadrul Compartiementului pentru Comisiile de Specialitate ale C.L.M.;

    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 21.01.2015 - 27.01.2015 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 03.02.2015, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 06.02.2015,  ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.
Citeşte mai mult...
 
Anunt Concurs PDF  Array Imprimare Array
Marţi, 25 Iunie 2013 21:31
Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 25.07.2013 – 29.07.2013, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de executie de inspector clasa I grad profesiona debutant, in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala – Compartiement Asistenta Sociala.

    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor până la data de 15.07.2013 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 25.07.2013, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 29.07.2013,  ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
 
I .Generale
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

II Specifice
-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului pentru care candideaza: 0ani;
-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: asistenta sociala, economice, administrative, juridice.
-    cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel, Power Point, Internet-mediu;


III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    copie carnet de munca/adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Catrinoiu Gheorghe

 
Anunt Concurs PDF  Array Imprimare Array
Marţi, 25 Iunie 2013 21:27
Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 26.07.2013 – 30.07.2013, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de executie de consilier clasa I grad profesional superior, in cadrul Directiei Urbanism – Compartiment Controlul Disciplinei in Constructii.

    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor până la data de 15.07.2013 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 26.07.2013, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 30.07.2013,  ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
 
I .Generale
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

II Specifice
-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului pentru care candideaza: minim 9 ani;
-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: stiinte ingineresti.
-    cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel, Power Point, Internet-mediu;


III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    copie carnet de munca/adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Catrinoiu Gheorghe
 
« ÎnceputAnterior11UrmătorSfârşit »

Pagina 11 din 11
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive