Home Cariere
25 . 10 . 2020
Cariere
Anunt Nr. 11.729 din 26.11.2019
Marţi, 26 Noiembrie 2019 22:20

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 18.12.2019 – 20.12.2019, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale vacante de executie:
    1. de asistent medical principal, respectiv, asistent medical - perioada nedeterminata – in cadrul Cabinetului Asistenta Medicala.
    2. inspector de specialitate II in cadrul Compartimentului Protectie Civila – PSI
    3. muzeograf gradul II in cadrul Directiei Educatie, Cultura si Sport – Casa de Cultura, Muzeu

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
    • depunerea dosarelor se va face in perioada 26.11.2019 – 09.12.2019 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
    • proba  scrisă se va desfăşura în data de 18.12.2019, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
    • interviul se va desfăşura în data de 20.12.2019, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.
    
    II.CONDIŢII DE PARTICIPARE    
1 .Generale
a) are cetăţenia română, cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe bază  adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea functiei scoase la concurs;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei scoase la concurs;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2. Conditii specifice:
        ◦ pentru functia de asistent medical principal
    • vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 5 ani;
    • diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
    • diploma/ adeverinta pentru obtinerea gradului de principal;
    • certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizatie profesionala pe anul in curs.
    •  pentru functia de asistent medical
    •  vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 6 luni;
    •  diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
    • certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizatie profesionala pe anul in curs.
    •  pentru functia de inspector de specialitate II
    •  vechimea necesara în vederea exercitării functiei: nu se solicita
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
    • curs in domeniul securitatii si sanatatii in mmunca, cu continut minim conform prevederilor HG 1425/ 2006, cu o durata de cel putin 80 de ore.

    •  pentru functia de muzeograf gradul II
    •  vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 2 ani;
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul istoriei.

 III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:
GENERALE
    • formular de înscriere;
    • copia actului de identitate;
    • copie certificat de casatorie;
    • copie certificat de nastere;
    • cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; candidatul care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasuratii primei probe a concursului;
    • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    • declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
    • CV model European;
    • copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor solicitate;

SPECIFICE
    • pentru functia de asistent medical principal
    • certificatul de membu privind exercitarea profesiei de asistent medical, vizat de organizatia profesionala pe anul in curs;
    • diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
    • diploma privind obtinerea gradului de principal;

    • pentru functia de asistent medical
    • diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
    • certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizatie profesionala pe anul in curs.
    • pentru functia de inspector de specialitate II
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
    • curs in domeniul securitatii si sanatatii in mmunca, cu continut minim conform prevederilor HG 1425/ 2006, cu o durata de cel putin 80 de ore.

    • pentru functia de muzeograf gradul II
    •  vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 2 ani;
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul istoriei.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale cae se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin

Pana Daniela
insp. Resurse Umane

Biografie muzeograf (.doc)
Biografie PSI (.doc)
Biografie Cabinet Asistenta Medicala
(.doc)

 
Rezultate
Marţi, 13 August 2019 23:00
Rezultat selectie de dosare pentru concursul organizat de PMF privind postul de expert tehnic IT&C in perioada 12.08.2019 in cadrul proiectului '' Eficienta si Performanta in Admnistratia Publica Locala a Municipiului Fetesti" (.pdf)
Rezultat final pentru concursul organizat de PMF privind postul de expert tehnic IT&C in perioada 13.08.2019 in cadrul proiectului ''Eficienta si Performanta in Admnistratia Publica Locala a Municipiului Fetesti" (.pdf)
 
Anunt - Ocupare post
Vineri, 02 August 2019 23:15
Anunt - Ocupare post responsabil IT&C pe perioada determinata (.pdf)
 
Anunt Nr. 7934 din 02.09.2019
Vineri, 02 August 2019 19:32
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 02.09.2019, respectiv 04.09.2019, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-IV, examen pentru promovarea in grad imediat superior celui detinut pentru urmatoarele functii publice de executie:
1.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior in cadru Serviciului Public de Evidenta Persoanelor, Compartiment Stare Civila.
2.    din consilier, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior, in cadrul Directiei Strategie, Investitii, Pregatire si Implementare Proiecte – Compartiment Strategie Dezvoltare, Programe cu Finantari Externe;
3.    din consilier, clasa I, grad profesional asistent in inspector clasa I grad profesional principal, in cadrul Directiei Strategie, Investitii, Pregatire si Implementare Proiecte – Compartiment Monitorizare Servicii Publice;
4.    din politist local clasa III, grad profesional principal, in politist local clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului de Politie Locala – Compartiment Circulatie pe Drumurile Publice;

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se face până la data de 21.08.2019 (02.08- 21.08.2019) la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 02.09.2019, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-III;
•    interviul se va desfăşura în data de 04.09.2019, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE :   
●  sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care  promoveaza;
●  sa fi obtinut cel putin calificativul “ bine ” la evaluarea performantelor individuale  in ultimii 2  ani in care functionarul public a fost in activitatei;
●  sa nu aiba  o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
•    copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate ;

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Sorin GAFITOI

Intocmit – Ciocoiu Luminita
Inspector Resurse Umane   

Formular de inscriere (.doc)
 
Anunt - ocupare post vacant  Email
Marţi, 18 Iunie 2019 19:08

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 10.07.2019 – 12.07.2019 la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante contractuale de executie,de referent gradul II - perioada nedeterminata - Directia Tehnica, Compartiment Aprovizionare, Administrativ, Auto.
I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 18.06.2019–01.07.2019 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 10.07.2019, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 12.07.2019, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.
    II.CONDIŢII DE PARTICIPARE    
I .Generale
 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
2.Conditii specifice:
•    vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 1 an ;
•    studii  medii  absolvite cu diploma de bacalaureat;
III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:
•    formular de înscriere;
•    curriculum vitae;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin

Ciocoiu Luminita
Cons. Resurse Umane
18.06.2019   

Bbliiografie (.odt)
Formular de inscriere (.doc)

 
Anunt Nr. 4380 / 24.04.2019 TRANSBUS
Miercuri, 24 Aprilie 2019 22:17
ANUNT
Privind organizarea interviului in vederea selectiei membrilor in consiliul de administratie a S.C. TRANSBUS S.A. FETESTI

I. Organizare
Interviul va avea loc in data de 07.05.2019, incepand cu ora 14:00, la sediul Primariei municipiului Fetesti din str.Calarasi, nr.595, sala de sedinte et.IV.

II. Planul de desfasurare a interviului
In cadrul interviului, vor fi evaluate dupa cum urmeaza:

a. Analiza scrisorii de intentie
Capacitate de planificare strategica: max. 60 puncte

1. Asigurarea continuitatii activitatii societatii: max.30 puncte;
2. Realizarea unei profitabilitati rationale a S.C. TRANSBUS S.A. – max. 30 puncte.

b. Criterii de evaluare personala a candidatului: max. 40 puncte

1. Indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin
2. Continutul dosarului de participare: - max.10 puncte;
3. Abilitatile de comunicare; - max. 10 puncte;
4. Motivatia candidatului; - max. 10 puncte;
5. Capacitatea manageriala. – max. 10 puncte.

III. Promovarea inteviului:
Obtinerea unui minim de 70 puncte.

IV. Modalitatea de comunicarea a planului de interviu:
Prin afisare la locul desfasurarii interviului.

V. Modalitatea de comunicare a rezultatelor obtinute de candidati la interviu:
Prin afisare a rezultatelor probei interviu la sediul administratiei publice tutelare.

COMISIA DE SELECTIE :
PRESEDINTE: Soare Marilena
MEMBRU:    Capsuna Georgian
MEMBRU:    Enache Lenuta
MEMBRU:    Scarlat Ana - Maria
MEMBRU:   Ilie Luminita
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 2 din 11
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive