Home Cariere Anunt Nr.4308/06.04.5015
23 . 04 . 2021
Anunt Nr.4308/06.04.5015
Luni, 06 Aprilie 2015 21:50
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 28.04.2015 – 04.05.2015, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi :
•     Casier in cadrul Directiei Economice - Birou Buget-Contabilitate- Compartiment Contabilitate ;
•     Casier in cadrul aparatului de specialitate al primarului-Compartiment Administrativ ;
•     Infirmiera – Cresa nr.2

    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 06.04.2015 – 20.04.2015 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 28.04.2015, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 04.05.2015,  ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV si consta in sustinerea  proiectului de de management.
          
        II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
I .Generale
a) are cetăţenia română, cetatenie altor state membre ale UE sau a statelor apartinand  Spatiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2.A. Conditii specifice:
•    Casier in cadrul Directiei Economice - Birou Buget-Contabilitate- Compartiment Contabilitate ;
•    Casier in cadrul aparatului de specialitate al primarului-Compartiment Administrativ ;
              -    are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
              -   are vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei prevazute in fisa postului pentru care candideaza: minim 3ani;
  2.B.Conditii specifice:
                    Infirmiera – Cresa nr.2
-    studii medii/generale ;
-    are vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei prevazute in fisa postului pentru care candideaza: minim 5 ani;        
  III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:
•    formular de înscriere;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    copie carnet de munca/adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
•    cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
•    curriculum vitae


PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Catrinoiu Gheorghe
 
Numele si prenumele    Functia    Data    Semnatura
Intocmit – Ciocoiu Luminita     Consilier Resurse Umane    06.03.2015    
 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive