Home Cariere Anunt 2.140
19 . 04 . 2021
Anunt 2.140
Joi, 05 Martie 2020 19:39
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 24.03.2020 – 26.03.2020, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea a 2 (doua) funcţii contractuale vacante de executie, perioada nedeterminata de asistent medical principal, in cadrul Cabinetului Asistenta Medicala.

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•depunerea dosarelor se va face in perioada 02.03.2020 – 13.03.2020 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•proba  scrisă se va desfăşura în data de 24.03.2020, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•interviul se va desfăşura în data de 26.03.2020, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.
    
II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
 
1 .Generale
a) are cetăţenia română, cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe bază  adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea functiei scoase la concurs;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei scoase la concurs;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2. Conditii specifice:
•pentru functia de asistent medical principal
•vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 5 ani;
•diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
•diploma pentru obtinerea gradului de principal;
•certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizatie profesionala pe anul in curs.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:

GENERALE
•formular de înscriere;
•copia actului de identitate;
•copie certificat de casatorie;
•copie certificat de nastere;
•cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; candidatul care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasuratii primei probe a concursului;
•adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
•CV model European;
•copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor solicitate;

SPECIFICE
-pentru functia de asistent medical principal
•certificatul de membu privind exercitarea profesiei de asistent medical, vizat de organizatia profesionala pe anul in curs;
•diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
•diploma privind obtinerea gradului de principal;
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale cae se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin

Intocmit – Pana Daniela
insp. Resurse Umane
02.03.2020    
 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive