Home
23 . 09 . 2020
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt 4125
Miercuri, 17 Aprilie 2019 23:02
Anunt 4125/17.04.2019 - inchiriere teren arabil (.pdf)
 
Anunt Nr. 3998/12.04.2019
Vineri, 12 Aprilie 2019 20:59
   In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului referitor la concesionarea /închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Fetești (.doc)

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Data afisarii
12.04.2019

Primarul Municipiului Fetesti,
Gafitoi Sorin
 
Anunt 3970/12.04.2019
Vineri, 12 Aprilie 2019 14:02
Anunt initiere elaborare Plan Urbanistic Zonal (.pdf)
 
Anunț privind admiterea in Corpul expertilor electorali si pentru operatori calculator in sectii de votare
Miercuri, 10 Aprilie 2019 21:46
INFORMARE

*Ce reprezintă Corpul experților electorali? *
Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor din care sunt desemnați, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.
Persoanele înscrise în Corpul experților electorali participă automat la tragerile la sorți efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.

*Activitatea desfășurată de persoanele desemnate**este remunerată*.
În perioada funcţionării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerile europarlamentare din anul 2019, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și locţiitorii acestora se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 190 lei (190 lei x 5 zile = 950 lei).
În această perioadă, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori le asigură acestora plata salariului.
Primirea indemnizaţiei de mai sus (190 lei pe zi) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.
Pentru indemnizaţiile acordate se reține numai impozitul pe venit.
De asemenea, aceștia au dreptul în ziua votării la o indemnizaţie de protocol de 10 lei pentru apă și cafea.
În plus, persoanele care asigură predarea dosarelor la sediile birourilor electorale județeneau dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu biroul electoral județean.

*Cine poate fi expert electoral?*
Poate intra în Corpul experților electorali persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domeniiori cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

*Cum puteți face parte din Corpul experților electorali?*
Admiterea în Corpul experților electorali se face:
1. În cazul persoanei care a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia înainte de anul 2015 - *pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte sau locțiitor;
*2. În cazul persoanei care nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia- *pe bază de examen*.
Persoanele interesate pot depune cererile la primari, la prefect ori la Autoritatea Electorală Permanentă. *Cererile pot fi transmise și prin e-mail la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

*În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?*
Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă de verificare a competențelor format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, din care numai o variantă de răspuns este corectă.
Tematica pentru examenul de admitere și întrebările din care se vor genera subiectele pentru examen, cu răspunsurile corecte evidențiate, pot fi găsite la următoarele linkuri:
http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/SITE-Tematica-prezentare-detaliat--.pdf
http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/intrebari-CEE_05.pdf
Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.
Precizăm că examenul de admitere în Corpul experților electorali poate fi susținut și on-line. Persoanele care doresc să susțină examenul on-line trebuie să ne comunice această opțiune.
IMPORTANT! Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere, fără a mai îndeplini alte formalități.

CERERE DE ADMITERE CEE AVIZ FAVORABIL (.pdf)
Cerere-operator-calculator (.pdf)
 
Anunt de licitatie Nr.3823/09.04.2019
Miercuri, 10 Aprilie 2019 21:39
1. Informatii generale privind proprietarul:
   Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.    
            
 2. Informatii generale privind obiectul superficiei:
   a. Procedura aplicata pentru concesionarea prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață totala de 3919,00 mp, Str. Depoului, aprobată prin H.C.L. nr.184 din 28.11.2018.  
   b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de concesiune pentru terenul situat în Str. Depoului, din Municipiul Fetesti în suprafață totala de 3919,00 mp, compus din 9 loturi de teren, după cum urmează :

   (1). Lotul nr.1 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27014;
   (2). Lotul nr.2 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27015;
   (3). Lotul nr.3 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27016;
   (4). Lotul nr.4 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27017;
   (5). Lotul nr.5 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27018;
   (6). Lotul nr.6 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27019;
   (7). Lotul nr.7 în suprafata de  450 mp,transcris în cartea funciară  nr. 27020;
   (8). Lotul nr.8 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27021;
   (9). Lotul nr.9 în suprafata de 319 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27022;

   c. Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
   d. Durata concesionării este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala.
             
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
   a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, Direcția Tehnică – Compartiment Patrimoiu, Superficii începind cu data de 18.03.2019.
   b. Cheltuieli de instituire a superficiei:                   
- caiet de sarcini                 200,00 lei
- taxa de participare           100,00 lei
- garantia de participare    500,00 lei
   c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,88 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 17 din 27.02.2019 ( H.C.L. nr.18 privind taxele locale și a chiriilor, se revocă);
   d. data limita pentru obtinerea documentatiei : 22.04.2019, ora 12:00.  
            
4. Informatii privind ofertele:
   4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 24.04.2019, ora 12:00.
   4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
   4.3.Numarul de exemplare în care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.
            
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
25.04.2019, ora 11:00,  Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.
    
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 09.04.2019.        
                                                               
PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI
 
Anunt Nr. 3567/ 02.04.2019 Transbus
Miercuri, 03 Aprilie 2019 21:10

Anunt privind selectia prealabila in vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie la S.C. TRANSBUS S.A. Fetesti

   Consiliul Local al Mun. Fetesti prin intermediul comisiei numita prin dispozitia primarului nr. 685/21.03.2019, la sediul Primariei Municipiului Fetesti organizeaza – selectia prealabila in vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie la S.C. TRANSBUS S.A.   Fetesti.
   Evaluarea si selectia prealabila se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor O.U.G. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a inteprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016 si in conformitate cu prevederile H.G. nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011,  ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararilor Consiliului Local al Mun. Fetesti aplicabile.
   Procedura de evaluare si selectie a candidatilor cuprinde doua etape :
- Etapa I - selectia dosarelor;
- Etapa II - interviu, pentru candidatii declarati '' admis '' dupa etapa I.
Criteriile de selectie sunt :
1. Indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin continutul dosarului de participare;
2. Abilitatile de comunicare;
3. Motivatia candidatului;
4. Capacitatea manageriala evaluata pe baza experientei anterioare si a competentelor specifice .
Conditii de participare :
- cunoasterea limbii romane scris si vorbit;
- experienta in administrarea/managementului unor intreprinderi publice profitabile sau a unor societati comerciale profitabile;
- studii superioare tehnice/economice/juridice/administrative de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- domiciliul stabil sau rezidenta in Romania;
- capacitatea deplina de exercitiu;
- nu intra sub incidenta art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Dosarul de participare trebuie sa contina obligatoriu :
1. Curriculum Vitae ( model european conform H.G. 1021/2004);
2. Cazier judiciar;
3. Copii dupa acte de studii ( pentru cei care au finalizat studiile in strainatate este necesara dovada echivalarii studiilor eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor);
4. Copie act identitate;
5. Copie carnet de munca / documente doveditoare;
6. Dovada numirii in calitate de administrator/manager ( unde este cazul );
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitare;
8. Declaratia pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala;
9. Proiectul unui plan de administrare care sa contina o propunere de strategie de administrare a societatii pentru al carui Consiliu se aplica ( maxim 2 pagini ). Proiectul planului de administrare va fi considerat oferta tehnica, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 109/2011;
Candidatii care au ocupat anterior functia de membru al Consiliului al S.C. TRANSBUS S.A.  Fetesti vor depune un Raport de activitate pentru perioada mandatului detinut. Candidatii reprezentantului autoritatii tutelare vor prezenta documentele originale la solicitarea comisiei numita prin dispozitia primarului nr.685 / 21.03.2019.
Candidaturile si documentele solicitate se vor depune in termen de 15 de zile de la data publicarii anuntului, la sediul Primariei Municipiului Fetesti, aflat in str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, et. I-IV, in plic inchis si sigilat.
Candidatii vor primi un numar de inregistrare si data depunerii candidaturii. Plicul va avea mentionat '' Candidatura pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSBUS S.A. Fetesti '', precum si numele, prenumele si domiciliul candidatului. Rezultatul selectiei initiale a dosarelor se va publica in termen de 5 zile lucratoare de la data limitata de depunere a acestora pe site-ul www.primariafetesti.ro . Candidatii care vor ramane pe lista scurta vor fi anuntati individual sa depuna o declaratie de intentie, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Candidatii declarati admisi la etapa initiala de selectie a dosarelor vor fi evaluati in cadrul unui interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmand sa fie anuntate telefonic.

Aprobat,
Primar,
Sorin GAFITOI

Serviciul Strategie, Dezvoltare
Ing.Luminita ILIE

Intocmit,
Comp.Monitorizare Servicii Publice
Marilena SOARE

 
Proiectul de Buget Local al Municipiului Fetesti pentru Anul 2019
Luni, 01 Aprilie 2019 20:58
Proiect Buget Local de Venituri si Cheltuieli 2019 (.pdf)
Proiect Lista Obiectivelor de Investitii 2019 (.pdf)
Proces Verbal Afisare Proiect Buget 2019 (.pdf)
Proiect Buget Autofinantate pentru Anul 2019 (.pdf)
Proiect Buget Spitalul Municipal Fetesti 2019 (.pdf)
Anunt 3421 din 01.04.2019 (.pdf)
Proiect Hotarare aprobare buget 2019 (.pdf)
 
Anunt Nr.3.061 /22.03.2019
Sâmbătă, 23 Martie 2019 09:00
Cod apel: POCA/125/2/2/Cresterea transparentei, eticii si integritatii în cadrul autoritatilor si institutiilor publice
Titlul proiectului: Formare, Dezvoltare, Responsabilizare pentru prevenirea coruptiei si asigurarea eticii si integritatii in administratia publica a Municipiului Fetesti
Cod proiect: 118782
Beneficiar: Municipiul FETESTI

Autoritatea contractantă: Municipiul FETESTI
Departamentul/Compartimentul Achizitii
Nr.3.061 /22.03.2019

A N U N T
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII  INTERNE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI  AVAND CA OBIECT ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ORGANIZARE ATELIERE DE LUCRU,  CONFORM ANEXEI NR. 2 LA  LEGEA NR.  98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE  


AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea etesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitionarea de servicii de organizare ateliere de lucru

SURSA DE FINANTARE: 98% Formare, Dezvoltare, Responsabilizare pentru prevenirea coruptiei si  asigurarea eticii si integritatii in administratia publica a Municipiului Fetesti, Contract 118782.
2% contributie proprie

VALOARE ESTIMATA :  20.000 lei fara TVA

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie pe site-ul UAT Municipiul Fetesti, respectiv www.primariafetesti.ro

CLARIFICARI : Se pot depune pe adresa de e-mail a UAT Municipiul Fetesti, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la nr. de fax 0243.361206, pana la data de 27.03.2019.

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI :  pana la data de 29.03.2019.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 04.04.2019, ora 10:00 , la sediul Primariei Fetesti, birou Registratura.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 04.04.2019, ora: 11:00, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4.

Primar,
Sorin GAFITOI

Caiet de sarcini organizare ateliere de lucru (.pdf)
FORMULARUL 1 (2) (.doc)
FORMULARUL 2 (2) (.doc)
FORMULARUL 3 (2) (.doc)
FORMULARUL 4 (.doc)
FORMULARUL 5 (.doc)
Model de contract (.doc)

 
ANUNTURI PUBLICE
Sâmbătă, 23 Martie 2019 08:53
   Anunt public privind rezultatele informarii si consultarii publicului privind documentatia PUZ -LOTIZARE CARTIER LOCUINTE (.pdf)
   Anunt public privind rezultatele informarii si consultarii publicului privind documentatia PUZ - Construire locuinta si spatiu comercial (.pdf)
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 10 din 50
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 22-09-2020.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive